Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 820 99 20

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Policy

1. Missie

A&M Recycling | In2Waste Solutions (hierna A&M Groep) erkent dat zakelijke activiteiten een impact hebben op sociale- en milieukwesties. Waar we ook actief zijn, we streven ernaar om het veroorzaken of bijdragen aan negatieve impact op werknemers, mensenrechten, het milieu, corruptie, consumenten en corporate governance te vermijden en de toegang tot herstel te vergemakkelijken.

Als verantwoordelijk bedrijf streven we naar sociale en ecologische due diligence zoals vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. We zijn toegetreden tot het Internationaal MVO-Convenant voor de Metaalsector, een multi-stakeholder initiatief voor het implementeren van individuele en collectieve due diligence; en voor het gezamenlijk ontwikkelen van lange termijnoplossingen voor de aanpak van sociale- en milieurisico's in wereldwijde toeleveringsketens van metalen.


2. Onze principes
A&M Groep respecteert en handhaaft te allen tijde de internationaal erkende mensenrechten zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en verwoord in gespecialiseerde mensenrechtenverdragen zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie vanvrouwen (CEDAW) en andere verdragen die zich richten op de behoeften van bijzonder achtergestelde, gemarginaliseerde en kwetsbare groepen van mensen over de hele wereld.

Bovendien committeren we ons om, met betrekking tot arbeidsnormen, specifiek aan de principes met betrekking tot grondrechten die zijn vervat in de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), zoals uiteengezet in haar Verklaring over fundamentele principes en rechten op het werk, te handhaven.

Met betrekking tot milieunormen zetten we ons in om ons beleid en onze activiteiten in overeenstemming te brengen met de principes en besluiten van internationale milieuovereenkomsten, met name het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) – in met name de Overeenkomst van Parijs van 2015 en het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD). We zullen te allen tijde voldoen aan internationale en nationale milieuregelgeving, normen en best practices.


3. Aanpak: due diligence, stakeholderbetrokkenheid, remediëring
A&M Groep heeft de zes stappenbenadering van de OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omarmd. De belangrijkste kenmerken van dit due diligence-proces zijn als volgt:

 • het proces is gericht op het ‘aantonen’ dat onze principes niet worden geschonden bij het zakendoen;
 • het bestaat uit:
  • Verantwoorde bedrijfsvoering inbedden in beleid en managementsystemen;
  • Identificeren en beoordelen van feitelijke en potentiële negatieve effecten;
  • Integratie van en handelen naar de bevindingen (stoppen, voorkomen of terugdringen van negatieve effecten);
  • Evalueren van de effectiviteit van de aanpak;
  • Communiceren hoe negatieve effecten worden aangepakt;
  • Waar nodig zorgen voor of meewerken aan toegang tot herstel;

We zullen samenwerken met leveranciers, verwerkers en andere organisaties om onze invloed te vergroten om mogelijke negatieve effecten aan te pakken en terug te dringen. Als laatste middel is terugtrekking een optie als een leverancier, verwerker of zakenpartner weigert om effecten te voorkomen na een meldings- en waarschuwingsproces.

Met betrekking tot stakeholderbetrokkenheid erkent A&M Groep dat risico's met betrekking tot mens en milieu een zinvolle betrokkenheid bij interne en externe stakeholders vereisen. Daartoe werken we samen met zowel interne als externe belanghebbenden, waaronder onze meest kwetsbare groepen, over ons beleid en onze strategieën op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en om ons te helpen onze (potentiële) sociale en milieueffecten te definiëren en te begrijpen.

Betrokkenheid van belanghebbenden is met name belangrijk met betrekking tot het identificeren, beoordelen en het bieden van herstel van negatieve effecten bij onze belanghebbenden. In het geval dat we een negatieve impact veroorzaken of hieraan bijdragen, zullen we ons inspannen om (mee te werken om) de situatie te verhelpen door middel van legitieme processen. A&M Groep streeft daarom naar het hebben van een klachtenmechanisme, zowel voor werknemers als voor andere relevante belanghebbenden. In situaties waarin we rechtstreeks verband houden met negatieve effecten op mensenrechten en milieurechten vanwege activiteiten in onze toeleveringsketen, zullen we proberen onze invloed te gebruiken om die effecten te voorkomen of terug te dringen.


4. Scope
Dit beleid is van toepassing op (1) alle werknemers van de A&M Groep, waaronder A&M Recycling en In2Waste Solutions. Het is ook van toepassing, voor zover redelijkerwijs haalbaar, op (2) onze upstream- en downstream-ketens via partners, leveranciers, verwerkers en externe contractanten.

Ad 1. A&M Groep

Als A&M Groep behandelen wij al onze medewerkers met respect en waardigheid en bevorderen wij diversiteit en inclusie op de werkplek. Ons bedrijfsbeleid en onze procedures houden zich aan alle toepasselijke nationale wetten en zijn in overeenstemming met de fundamentele arbeidsprincipes van de IAO, waaronder vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, non-discriminatie, gelijke beloning en de uitbanning van dwangarbeid en kinderarbeid. Tevens hecht de A&M Groep veel waarde aan een veilige werkomgeving en stellen wij alle middelen die hiervoor nodig zijn ter beschikking aan onze werknemers.

Ad 2. Leveranciers, verwerkers en andere zakenpartners uit de upstream- en downstream-ketens

A&M Groep verwacht van haar leveranciers, verwerkers, andere schakels in de waardeketen en overige zakenpartners dat zij de in dit beleid uiteengezette verplichtingen nakomen.

We zijn gecommitteerd om met onze zakenpartners samen te werken aan het implementeren van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen om de transparantie van de toeleveringsketen te bevorderen en duurzame relaties op lange termijn op te zetten.


5. Ernstige en waarschijnlijke risico’
‘Salient’ milieu- en mensenrechtenrisico's en -schendingen zijn de ernstigste gevolgen die een bedrijf (of zijn zakelijke relaties) kan hebben voor mensen en/of het milieu. We zijn van plan onze gebieden met ernstige impact verder na te gaan, hun waarschijnlijkheid en ernst te beoordelen om prioriteit te geven aan onze impacts voor risicobeheer en ons in staat te stellen deze proactief aan te pakken. Daarom evolueren onze gebieden met ernstige impact voortdurend en maken ze deel uit van onze due diligence-verplichting.

6. Rechtsstaat en tegenstrijdige vereisten
In alle situaties en contexten, en in alle rechtsgebieden, zal A&M Groep de toepasselijke wetten en internationale normen naleven, de rechtsstaat of dit beleid respecteren en ernaar streven om internationaal erkende mensenrechten- en milieunormen te respecteren. We zullen manieren zoeken om de principes van internationaal erkende mensenrechten en milieunormen te respecteren wanneer we te maken krijgen met tegenstrijdige of onduidelijke vereisten.

7. Goedkeuring en toezicht
Deze beleidsverklaring is onderschreven door de directie van A&M Groep. De A&M Groep zal in haar jaarlijkse circulaire jaarverslag rapporteren over de voortgang van de implementatie van dit beleid. Het beleid zal periodiek worden herzien om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan onze doelstellingen.

 • Het proces is van toepassing op de eigen activiteiten van A&M Groep en op zijn relaties met leveranciers, verwerkers en andere zakelijke relaties;
 • Het proces verschilt van andere due diligence-activiteiten doordat het zich richt op negatieve effecten op individuen, gemeenschappen, hun omgeving en op hun rechten, en niet op de risico's voor het bedrijf;
 • Het proces wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd, omdat risico's in de loop van de tijd kunnen veranderen, wat betekent dat due diligence een continu proces is.
 • Heeft u een vraag over Metaalconvenant?

  Neem contact op met In2Waste

  info@in2waste.eu

  010 820 99 20

  Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief